Sunny

CÂN NẶNG THÁNG 11 CỦA CÁC BÉ LỚP NHÀ TRẺ 25 - 36 THÁNG

STT HỌ VÀ TÊN THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12
CN(KG) CC(CM) TT CN(KG) CC(CM) TT CN(KG) CC(CM) TT
1 LÊ BẢO AN 13.8     13.7          
2 TỪ THÙY DƯƠNG 12.6              
3 NGUYỄN T. HOÀNG DUY 12.6     13          
5 THẠCH N. HOÀNG LONG 17.3     17.4          
6 BÙI LÊ MI LAN 11.1     11.7          
7 TRỊNH MINH NHẬT       12.1          
8 NGUYỄN T. MINH NHẬT 15     14.4          
9 NGUYỄN PHƯỚC  QUANG 12.6     12.6          
10 CAO VĂN QUANG 12.8 87   12.6          
11 LƯƠNG NGỌC QUYÊN 13.3     13.3          
12 NGUYỄN NGỌC THẠCH 13.3     13.1          
13 HUỲNH TRẦN BẢO TRÂM 16.9     16.6          
14 NGÔ NGỌC TUYẾT  ANH 11.4     11.3          
15 PHẠM THẢO  NGUYÊN 9.5     10