Sunny

CÂN NẶNG THÁNG 10 CỦA CÁC BÉ LỚP MẦM

THEO DÕI SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁC BÉ LỚP MẦM
STT HỌ VÀTÊN LỚP THÁNG 9 THÁNG 10
CN(KG) CC(CM) TT CN(KG) CC(CM) TT
1 CAO THÙY  DƯƠNG MẦM 16.2 91 BT 16.3    
2 VŨ N. NGỌC ÂN MẦM 15.4 97 BT 16.3    
3 LÊ HOÀNG ANH MẦM 15 93 BT      
4 LÊ HOÀNG  BẢO MẦM 15 95 BT 15    
5 DANH AN  BÌNH MẦM 16.2 100 BT 16.3    
6 NGUYỄN BẢO CHÂU MẦM 16.2 97 BT 16.7    
7 DIỆP MINH ĐĂNG MẦM 15 92 BT 15.3    
8 LÊ  HOÀNG ĐỨC MẦM 25.3 104 BÉO PHÌ 25.7    
9 LƯU KHẢI  HOÀN MẦM 15 98 BT 15.3    
10 LƯU KHẢI  HUY MẦM 15.4 98 BT 15.8    
11 NGUYỄN TRƯỜNG KHANG MẦM 20.5 104 THỪA CÂN 21.5    
12 CHÂU TUỆ MẪN MẦM 18.3 99 BT 18.7    
13 LÊ  HOÀNG MINH MẦM 25.3 108 BÉO PHÌ 25.7    
14 HOÀNG NHƯ THẢO NGUYÊN MẦM 16.2 96 BT 16.2    
15 LÊ PHƯƠNG NHÃ MẦM 16.6 97 BT 16.7    
16 HỒ BÙI GIA  PHÁT MẦM 22.1 100 BÉO PHÌ 22.8    
17 HUỲNH MINH  PHÚC MẦM 20.8 100 THỪA CÂN 20.2    
18 NGUYỄN TẤN  PHÚC MẦM 20.8 102 THỪA CÂN 21    
19 BÙI THIÊN QUỐC MẦM 15 93 BT 15.8    
20 CUNG HỒNG MINH TIẾN MẦM 15.8 98 BT 16.1    
21 NGUYỄN ĐỨC TRÍ MẦM 13.2 92 BT 13.1    
22 VÕ THẠCH PHƯƠNG VY MẦM 20 101 THỪA CÂN 20.5    
24 ĐỖ NGỌC PHƯƠNG VY MẦM 12.4 90 BT 12.5