Sunny

Danh sách bé có ngày sinh nhật trong tháng 01

DANH SÁCH TRẺ CÓ NGÀY SINH NHẬT TRONG THÁNG 01/2019
STT TÊN BÉ LỚP Ngày sinh Ngày tổ chức Ghi chú
1 Ng. Trương Thiên Nam 07/01/2013 Dự kiến ngày '19/01/2019  
2 Hà Ng. Ngọc Dung 29/01/2013
3 Mai Thái Nguyên 07/01/2013
4 Phan Xuân Hoàng 21/01/2013
5 Huỳnh Hoàng Quân 18/01/2013
6 Trần Thừa Trí Chồi 02/01/2014
7 Lê Võ Hạnh Xuân Chồi 14/01/2014
8 Nguyễn Minh Quân Chồi 19/01/2014
9 Nguyễ Trường Khang Mầm 27/01/2015
10 Võ Thạch Phương Vy Mầm 22/01/2015
11 Lê Bảo An NT1 07/01/2016
12 Nguyễn Phạm Nguyên Khang NT2 14/01/2018
13 Vũ Minh Nhân NT2 27/01/2017