Sunny

Chương trình học của bé (Nhà trẻ ) năm học 2020-2021

4

10/2020
Card image cap
Kế hoạch tuần 8 (Nhà trẻ 25-36th)

KẾ HOẠCH TUẦN 8 (Từ 26/10/2020 đến 30/10/2020) NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 TH...

Chi tiết

4

10/2020
Card image cap
Kế hoạch tuần 8 (Nhà trẻ 19-24th)

KẾ HOẠCH TUẦN 8( Từ 26/10/2020 đến 30/10/2020)  NỘI DUNG THỨ 2  THỨ...

Chi tiết

0

10/2020
Card image cap
Kê hoạch tuần 7 (Nhà trẻ 19-24th)

 KẾ HOẠCH TUẦN 7( Từ 19/10/2020 đến 23/10/2020)  NỘI DUNG THỨ 2  THỨ...

Chi tiết

9

10/2020
Card image cap
Kế hoạch tuần 7 (Nhà trẻ 25-36th)

KẾ HOẠCH TUẦN 7 (Từ 19/10/2020 đến 23/10/2020) NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 TH...

Chi tiết

2

10/2020
Card image cap
Kế hoạch tuần 6 (Nhà trẻ 25-36th)

KẾ HOẠCH TUẦN 6 (Từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020) Nội dung THỨ 2 THỨ 3 THỨ ...

Chi tiết

2

10/2020
Card image cap
Kế hoạch tuần 6 (Nhà trẻ 19-24th)

 KẾ HOẠCH TUẦN 6( Từ 12/10/2020 đến 16/10/2020)    NỘI DUNG THỨ 2 ...

Chi tiết

6

10/2020
Card image cap
Kế hoạch tuần 5 (Nhà trẻ 25-36th)

KẾ HOẠCH TUẦN 5 (Từ ngày 05/10/2020 đến 09/10/2020) NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ ...

Chi tiết

6

10/2020
Card image cap
Kế hoạch tuần 5 (Nhà trẻ 19-24th)

   KẾ HOẠCH TUẦN 5 (Từ 05/10/2020 đến 09/10/2020)    NỘI DUNG TH...

Chi tiết

1

09/2020
Card image cap
Kế hoạch tuần 4 (Nhà trẻ 25- 36th)

KẾ HOẠCH TUẦN 4 (Từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020) Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ ...

Chi tiết