Sunny

CÂN NẶNG THÁNG 11 CỦA CÁC BÉ LỚP MẦM

STT HỌ VÀTÊN THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12
CN(KG) CC(CM) TT CN(KG) CC(CM) TT CN(KG) CC(CM) TT
1 CAO THÙY  DƯƠNG 16.3     16.5          
2 VŨ N. NGỌC ÂN 16.3                
4 LÊ HOÀNG  BẢO 15     15.4          
5 DANH AN  BÌNH 16.3     16.4          
6 NGUYỄN BẢO CHÂU 16.7                
7 DIỆP MINH ĐĂNG 15.3     15          
8 LÊ  HOÀNG ĐỨC 25.7     26.1          
9 LƯU KHẢI  HOÀN 15.3     15          
10 LƯU KHẢI  HUY 15.8     15.8          
11 NGUYỄN TRƯỜNG KHANG 21.5     22          
12 CHÂU TUỆ MẪN 18.7     18.7          
13 LÊ  HOÀNG MINH 25.7     26.1          
14 HOÀNG NHƯ THẢO NGUYÊN 16.2     16.6          
15 LÊ PHƯƠNG NHÃ 16.7     16.6          
16 HỒ BÙI GIA  PHÁT 22.8     23.3          
17 HUỲNH MINH  PHÚC 20.2     20.5          
18 NGUYỄN TẤN  PHÚC 21     21.4          
19 BÙI THIÊN QUỐC 15.8     15.5          
20 CUNG HỒNG MINH TIẾN 16.1     16.3          
21 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 13.1     13.1          
22 VÕ THẠCH PHƯƠNG VY 20.5     20          
24 ĐỖ NGỌC PHƯƠNG VY 12.5     12.9          
  HUỲNH LÊ KHÁNH  NHIÊN 16.9 98   17.3