Sunny

CÂN NẶNG THÁNG 10 CỦA CÁC BÉ LỚP NHÀ TRẺ 19 - 24 THÁNG

THEO DÕI SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁC BÉ LỚP 19-24 THÁNG
STT HỌ VÀ TÊN THÁNG 9 THÁNG 10
CN(KG) CC(CM) TT CN(KG) CC(CM) TT
1 ĐOÀN NGỌC MINH KHUÊ 8.6 74 THẤP CÒI 8.8 75  
2 ĐINH PHÚC LÂM 12.9 89 BT 13.3 90  
3 LÊ KHÁNH LINH 10.3 80 BT 10.4 81  
4 TRẦN NGỌC AN NHIÊN 9 75 BT 9.1 7.6  
5 HÀ MINH QUÂN 10.8 83 BT 11.4 84  
6 LÊ BẢO AN 10.3 82 BT 10.6 83  
7 ĐỖ PHÚC AN 7.8 72 THẤP CÒI 8 73  
8 LÊ MỘC QUẾ ANH 8.4 70   8.8 70  
9 NGUYỄN PHẠM NGUYÊN KHANG 9,3 71   9.3 71