Sunny

Thi bé tài năng tháng 9 - Chủ đề "Bé thông minh nhớ lời cô dạy"

       Nhằm cung cấp thêm về kiến thức và kỹ năng cần thiết trong mọi tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy ra trong cuộc sống hằng ngày.

       Tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm để củng cố những kiến thức về kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn khi có sự cố nguy hiểm xảy ra;

       Giáo dục trẻ kỹ năng hợp tác phối hợp trong các hoạt động tập thể ;

Thông qua kết quả Hội thi đánh giá công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ về kỹ năng sống tại các lớp Nhà trẻ, mẫu giáo; có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và rèn kỹ năng sống cho trẻ trong thời gian tiếp theo.

Trẻ tham gia Hội thi với tinh thần tự nguyện, vui vẻ, hào hứng, không bị áp lực.