Sunny

Danh sách bé có ngày sinh nhật trong tháng 4/2019

DANH SÁCH TRẺ CÓ NGÀY SINH NHẬT TRONG THÁNG 04/2019
STT TÊN BÉ LỚP Ngày sinh Ngày tổ chức Ghi chú
1 Trần Ngọc An Nhiên NT2 29/4/2017 Dự kiến ngày '20/04/2019  
2 Lê Phạm khánh Linh NT2 23/4/2017
3 Nguyễn Phạm Như Mai NT2 30/4/2017
4 Đào Ngọc Quý Diệp NT2 14/4/2018
5 Nguyễn Trương Hoàng Duy NT1 02/4/2016
6 Lê Hoàng Đức mầm 24/4/2015
7 Lê Hoàng Minh mầm 24/4/2015
8 Phan Hồ Minh Phúc chồi 20/4/2014
9 Cù Thị Ngọc Vy chồi 14/4/2014