Sunny

Danh sách bé có ngày sinh nhật trong tháng 03/2019

DANH SÁCH TRẺ CÓ NGÀY SINH NHẬT TRONG THÁNG 03/2019
STT TÊN BÉ LỚP Ngày sinh Ngày tổ chức Ghi chú
1 Bùi Thiên Sơn 10/3/2013 Dự kiến ngày '23/03/2019  
2 Lê Phạm Trâm Anh Chồi 14/3/2014
3 Ng. Duy Nam Khánh Chồi 21/3/2014
4 Mai Hoài Thương Chồi 10/3/2014
5 Đỗ Đan Uyên Chồi 30/3/2014
6 Nguyễn Thị Thùy Dương Chồi 23/3/2014
7 Đào Thị Hải Yến Chồi 30/3/2014
8 Lưu Khải Hoàn mầm 19/3/2015
9 Lưu Khải Huy mầm 19/3/2015
10 Bùi Thiên Quốc mầm 27/3/2015
11 Cung Hồng Minh Tiến mầm 02/3/2015
12 Bùi Lê Mi Lan NT1 03/03/2016
13 Nguyễn Trần Minh Nhật Nt1 22/3/2016
14 Đoàn Ngọc Minh Khuê NT2 01/3/2017